№ 1 (2019)

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 796.03+615.8

ISSN 2664-2069 (Online)  | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

DOI: https://doi.org/10.28925/2664-2069.2019.2

Спортивна наука та здоров'я людини: Наук.журнал. – К., 2019 – № 2 – 81 с.

Науковий журнал для висвітлення досягнень з різних напрямків у спорті, фізичному вихованні, спортивній медицині, фізичній терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологіях, в рішенні різних питань, що стосуються здоров'я людей та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

Призначений для науковців, лікарів, тренерів, спортсменів; науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів медичної та спортивної спрямованості.

Редакційна колегія:

 Лисенко О. М., д.б.н., професор (головний редактор); Спесивих О. О., к.фіз.вих., доцент (заст. головного редактора); Латишев М. В., к.фіз.вих., доцент (відповідальний секретар); Балаж М.С., к.фіз.вих., доцент (Україна); Баришок Т. В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Білецька В. В.,  к.фіз.вих., доцент (Україна);  Білянський О.Ю., к.фіз.вих., доцент (Україна); Воробйова А. В.,  к.фіз.вих., доцент (Україна); Виноградов В. Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Височина Н. Л., д.фіз.вих. (Україна); Геці Г. д.філос., професор (Угорщина); Коллер А., д.б.н., професор (Угорщина); Кормільцев В. В., к.фіз.вих. (Україна); Лаца З., д.філос., професор (Угорщина); Ленарт А., д.філос., професор (Угорщина); Лопатенко Г.О., к.фіз.вих., доцент (Україна); Навратіл Л., д.мед.н., д.філос., професор (Чеська Республіка); Нестерчук Н. Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Одинець Т. Є., д.фіз.вих., доцент (Україна); Приходько В. В., д.пед.н., професор (Україна); Савченко В. М., д.мед.н., професор (Україна); Сушко Р. О., д.фіз.вих., доцент (Україна); Тимрук-Скоропад К. А., к.фіз.вих., доцент (Україна); Тіідус П., д.філос., професор (Канада); Хорошуха М. Ф., д.пед.н., доцент (Україна); Шинкарук О. А., д.фіз.вих., професор (Україна).

Статті, подані до редакції журналу, рецензуються членами редакційної колегії.

Науковий журнал "Спортивна наука та здоров'я людини" включений до наукометричних баз даних і бібліотек : CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

Англомовна версія журналу «Sport science and human health»  індексується у базах: IndexCopernicus, WorldCat – OCLC; CrossRef; ResearchGate; Google Scholar.

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 6 від 13 червня 2019 р.).

За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

© Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019

Опубліковано: 2019-06-30