Спортивна наука та здоров'я людини http://sporthealth.kubg.edu.ua/ <p>У науковому електронному періодичному виданні «<em>Спортивна наука та здоров’я людини</em>» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров’я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.</p> <p>Наукове видання розраховане на науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичної культури та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.</p> <p>Періодичніть видання - 2 рази на рік (березень, вересень).</p> Київський столичний університет імені Бориса Грінченка uk-UA Спортивна наука та здоров'я людини 2664-2069 КІБЕРСПОРТ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА: СУЧАСНІ ЦИФРОВІ РІШЕННЯ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302799 <p>Актуальність. Кіберспорт, який в останні роки відзначається істотним експоненційним<br>ростом, стає важливим об'єктом дослідження у контексті загальної динаміки<br>розвитку індустрії відеоігор. В той же час, спостерігається не тільки підвищення<br>інтересу до змагальних геймінгових заходів, але й зростання кількості загроз<br>кібербезпеці, орієнтованих на конфіденційність особистих даних учасників та<br>цілісність і чесність змагань. Ці проблеми становлять серйозну загрозу для<br>стабільності та інтегритету кіберспортивної екосистеми.<br>Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі цифрових рішень кібербезпеки в області<br>кіберспорту.<br>Матеріал і методи: аналіз наукових літературних джерел та мережі Інтернет, узагальнення,<br>систематизація.<br>Результати. Значний обсяг прибуткових персональних даних, який обробляється у зв'язку з<br>участю віртуальних гравців у турнірах з багатомільйонними призовими фондами,<br>створює нові виклики для захисту конфіденційності та запобігання<br>несанкціонованому доступу. Різноманітні види кібератак, такі як розподілені атаки<br>на обслуговування (DDoS), хакерські атаки, фішинг, використання вбудованих<br>проксі-серверів для запуску шкідливого коду, маскування під легітимне програмне<br>забезпечення акцентують насущність розробки та впровадження ефективних<br>засобів захисту. Особливу увагу слід приділити проактивному управлінню<br>кібербезпекою, адаптованому спеціально для унікальних вимог кіберспорту, з<br>метою не лише підтримання рівня довіри, а й забезпечення стійкого зростання цієї<br>важливої галузі.<br>Висновки. Визначені пріоритетні напрямки розвитку систем кібербезпеки, включаючи аспекти<br>контролю доступу з розширенням процедури аутентифікації, проєктування<br>безпечних систем з використання криптографічних алгоритмів OpenSSL,<br>відслідковування та аналіз потенційних загроз та шкідливого програмного<br>забезпечення, перехід на хмарні платформи з надійними системами безпеки, а<br>також впровадження кіберстрахування. Ці заходи спрямовані на створення<br>високоефективної та стійкої кіберінфраструктури, сприяючи тим самим<br>підвищенню рівня безпеки та розвитку екосистеми кіберспорту.</p> Лоліта Денисова Віталій Лавров Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.11 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ТА ЗМАГАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У СПОРТИВНИХ ІГРАХ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302801 <p>Актуальність. Інтеграція сучасних технологій має вирішальне значення для покращення<br>підготовки висококваліфікованих спортсменів, пропонуючи передові інструменти для<br>оптимізації результативності. Широке використання технологій в спорті вищих досягнень,<br>включно з відео помічниками суддів і переносними датчиками, забезпе-чення<br>біомеханічного нагляду в режимі реального часу, проблеми, пов’язані з етикою, захистом<br>даних і нормативними засадами, потребують вирішення для широкого їх впровадження.<br>Мета дослідження – проведення ретельної оцінки інтеграції сучасних технологій, зокрема<br>вивчення їх ефективності в оптимізації результатів тренувань і змагальних результатів<br>висококваліфікованих спортсменів у спортивних іграх.<br>Матеріал і методи. За допомогою бібліометричних методик та експертних оцінок визначено<br>сучасні тенденції інноваційних технологій для підвищення ефективності підготовки<br>високо-кваліфікованих спортсменів. Ретельний біомеханічний аналіз із застосуванням<br>різних методів був проведений на 41 висококваліфікованому спортсмені в спортивних<br>іграх.<br>Результати. Вивчення спортивної наукової літератури та експертних оцінок розкриває<br>переважаючі тенденції у використанні інноваційних технологій у спорті вищих досягнень,<br>з особливим наголосом на широкому впровадженні мобільних технологій,<br>біомеханічного та рухового аналізу, а також методів відновлення та регенерації.<br>Результати біомеханічного аналізу OpenCap показують високу кореляцію (r=0,99, α=0,05)<br>між симетрією кутів колінного суглоба під час присідань зі штангою<br>висококваліфікованими спортсменами, що підтверджує ефективність методів<br>моніторингу вправ у реальному часі. Коефіцієнт Ромберга 194,5% ± 2,47 вказує на<br>помітний ступінь стійкості пози висококваліфікованих спортсменів.<br>Висновки. Це дослідження покращує розуміння інноваційних технологій, прикладом яких є<br>біомеханічний аналіз OpenCap, і їх ефективності в оптимізації результатів тренувань і<br>змагальних результатів елітних спортсменів у спортивних іграх. Отримані результати<br>дають цінну інформацію для тренерів, спортивних науковців і дослідників, які прагнуть<br>оптимізувати методи тренувань і підвищити результативність спортсменів у спортивних<br>іграх.</p> Вікторія Нагорна Артур Митько Ольга Борисова Ірина Шляпнікова Любов Жигайлова Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.12 МОТИВАЦІЯ ДО ЗДОРОВ’Я ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ, СТАТИСТИЧНИМ БАЛАНСУВАННЯМ ТА М’ЯЗОВОЮ СИЛОЮ ХВОРИХ І ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302803 <p>Актуальність. Мотивація у сучасній психології позначає систему чинників, що детермінують<br>поведінку людини. Існують суперечливі думки про роль мотивації у дотримуванні<br>здорового образу життя та збереженні здоров’я. Більшість дослідників<br>наполягають на важливому значенні мотивації у формуванні стану здоров’я<br>людини. Однак, конкретних даних про зв’язок мотивації з різники компонентами<br>здоров’я людини дуже мало.<br>Метою роботи було дослідити зв'язок мотивації з функціональним станом<br>кардіореспіраторної системи, статистичним балансуванням та м'язовою силою.<br>Матеріал і методик: 577 здорових та хворих людей. В учасників дослідження визначали<br>частоту серцевих скорочень у стані спокою, артеріальний тиск, систолічний та<br>діастолічний тиск, життєву ємність легень, тривалість затримки дихання після<br>глибокого вдиху та видиху, тривалість статистичної рівноваги та м'язову силу кистей<br>рук. Мотивацію до здоров'я досліджували за допомогою короткого опитування для<br>визначення локусу контролю одужання.<br>Результати. Серед обстежених переважав середній рівень мотивації – 55,11% (318/577); за<br>кількістю виявлених випадків високий рівень становив 38,65% (223/577), а низький<br>– 6,24% (36/577). У здорових людей переважав високий рівень мотивації до<br>здоров'я - 53,13% (119/224), а хворі найчастіше мали середній рівень мотивації -<br>62,04% (219/353). Крім того, низький рівень мотивації був притаманний хворим<br>людям порівняно зі здоровими.<br>Висновки. Особи з вищим рівнем мотивації до здоров'я мають найнижчий рівень систолічного<br>артеріального тиску, більшу життєву ємність легень, більшу тривалість статистичної<br>рівноваги та вищу за середню силу кистей порівняно з особами з нижчим рівнем<br>мотивації.</p> Валентин Савченко Олеся Тимчик Євгенія Неведомська Ірина Омері Ольга Буряк Галина Харченко Світлана Яценко Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.13 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОБЛЕМОЮ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОГО ІГРОВОГО АМПЛУА В КОМАНДНИХ ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302808 <p><em>Актуальність. </em>Побудова ефективної системи підготовки кваліфікованих спортсменів в ігрових видах спорту має будуватися з урахуванням підготовленості гравців різних ігрових амплуа, де визначальним фактором виступає специфіка змагальної діяльності гравців в окремих видах командних ігрових видів спорту. Формування ігрових амплуа є необхідним компонентом, за допомогою якого стає можливим чітко розподілити обов'язки спортсменів в ході гри, що дозволяє перетворити змагальну діяльність в складну організаційно-керовану систему.</p> <p><em>Мета дослідження</em> – визначити основні тенденції у підготовці гравців різного ігрового амплуа командних ігрових видах спорту за даними сучасної спеціальної науково-методичної літератури.</p> <p><em>Матеріал і методи</em><em>:</em> теоретичний аналіз, узагальнення літературних джерел та даних мережі Internet, узагальнення, порівняння та співставлення.</p> <p><em>Результати. </em>Аналіз публікацій у міжнароднихнаукометричних базах Scopus та Web of Scienceу період з 2019 по 2023 рр. дозволив встановити, що більшість наукових робіт, які стосуються системи підготовки спортсменів у різних видах командних ігрових видів спорту, представлено за напрямом контролю різних сторін підготовленості (33%) та визначення структури змагальної діяльності (23%). Найбільша кількість наукових робіт у наукометричних базах представлена у футболі та баскетболі У той же час виникає потреба до підготовки сучасних наукових досліджень у волейболі, що підтверджується незначною кількістю робіт, які представлені у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science – 2,7% та 6,0% відповідно.</p> <p><em>Висновки</em>. Підкреслено про необхідність врахування індивідуальних можливостей спортсменів у командних ігрових видах спорту при формуванні ігрових амплуа, комплектуванні стартового складу команди, пошуку універсальних гравців, що дозволить здійснювати не тільки ефективне управління за змагальною діяльністю але й визначити тенденції, які необхідно враховувати при побудові багаторічного процесу спортивного вдосконалення.</p> Ольга Борисова Мирослав Дутчак Ольга Шльонська Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.14 АКАДЕМІЧНА СТІЙКІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ПЕРЕВІРКА АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ ШКАЛИ АКАДЕМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ (ARS-30UKR) СЕРЕД СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302809 <p>Актуальність. Вивчаючи академічну стійкість студентів, відомі науковці в основному<br>використовують Шкалу академічної стійкості (the Academic Resilience Scale, ARS-30).<br>Огляд доступних інтернет-джерел показує, що таке дослідження в Україні<br>відбувається вперше.<br>Мета дослідження — перевірити надійність української версії Шкали академічної стійкості<br>(ARS-30ukr) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та<br>порівняти її з іншими дослідженнями щодо її валідності.<br>Матеріал і методи. Досліджено 400 здобувачів вищої освіти за їх згоди, які були студентами<br>першого курсу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Вік<br>обстежених 17-18 років, 80,3% жінок, 19,7% чоловіків. Опитування проведено з<br>використанням української версії Шкали академічної стійкості (ARS-30ukr), переклад<br>та попередні дослідження щодо її адекватності україномовному середовищу є<br>власними. Для статистичної обробки даних використовувалось програмне<br>забезпечення IBM SPSS Statistics.<br>Результати. Досліджено зв'язки елементів кореляційної матриці, що мають високу статистичну<br>значущість (визначник/детермінант матриці = 2,187E-11). Додаткові тести вказують на<br>достатню адекватність (критерій Кайзера-Майєра-Олкіна = 0,972) і високу сферичність<br>(критерій Барлетта = 9527,9, p ˂ 0,001) вибірки. Альфа Кронбаха, який є коефіцієнтом<br>надійності та мірою внутрішньої узгодженості елементів – для підшкали<br>«наполегливість» є відмінним (excellent) і становить 0,95, для підшкал «рефлексія та<br>адаптивний пошук допомоги» та «негативний вплив та емоційна реакція» є добрим і<br>становить 0,90 та 0,85 відповідно.<br>Висновки. Встановлені значення критеріїв надійності та структурної валідності української<br>версії Шкали академічної стійкості (ARS-30ukr) свідчать про її добрі психометричні<br>властивості для випадку дослідження студентів. Українськомовну версію анкети<br>ARS-30ukr можна рекомендувати для використання в україномовному соціальному<br>середовищі для вивчення академічної стійкості здобувачів вищої освіти.</p> Юрій Волощенко Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.15 ПРОФІЛАКТИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРВИННИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ СКЛЕПІННЯ СТОПИ У ДІТЕЙ 3 –5 РОКІВ НА ОСНОВІ ІГРОВИХ ВПРАВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛУ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302810 <p>Актуальність. За сучасними даними науковців, склепіння стопи людини формуються та<br>змінюються протягом онтогенетичного розвитку її організму, але найбільш<br>інтенсивний період припадає на віковий діапазон від перших років життя до 6–7<br>років. Саме тому, порушення та деформації склепіння стопи займають одне з<br>провідних місць серед донозологічних і преморбідних станів опорно-рухового<br>апарату дітей дошкільного віку.<br>Мета дослідження – обґрунтування та розроблення профілактико-реабілітаційних технологій<br>первинних функціональних порушень склепіння стопи у дітей 3-5 років на основі<br>ігрових вправ з елементами футболу.<br>Матеріал і методи: аналіз, узагальнення та систематизація даних науково-методичної<br>літератури; клініко-педагогічні спостереження; подометрія; тестування фізичної<br>підготовленості дітей 3–5 років, які займаються ігровими вправами з елементами<br>футболу; експертна оцінка засвоєння різних способів ведення м’яча дітей 3–5 років,<br>які займаються ігровими вправами з елементами футболу з первинними проявами<br>функціональних порушень склепіння стопи; педагогічний експеримент; методи<br>математичної статистики. Експериментальні дослідження проведено у період з<br>лютого 2022 по квітень 2023 року протягом. Контингент учасників – 38 дітей 3–5<br>років, які займаються ігровими вправами з елементами футболу. База проведення<br>досліджень – дитячо-юнацька футбольна «Козак Ліга», асоційований член<br>Запорізької обласної асоціації футболу.<br>Результати. Профілактико-реабілітаційна технологія первинних функціональних порушень<br>склепіння стопи у дітей 3–5 років, які займаються ігровими вправами з елементами<br>футболу розрахована на річний макроцикл підготовки і була впроваджена на базі<br>дитячо-юнацької футбольної «Козак Ліги», яка є асоційованим членом Запорізької<br>обласної асоціації футболу.</p> <p>Впровадження комплексної програми профілактики первинних функціональних<br>порушень склепіння юних футболістів 3–5 років здійснено протягом підготовчого,<br>основного і заключного етапів річного макроциклу підготовки. Експериментальні<br>дослідження свідчать про ефективність розробленої технології.<br>Висновки. У якості основних засобів профілактико-реабілітаційної технології первинних<br>функціональних порушень склепіння стопи у дітей 3–5 років, які займаються<br>ігровими вправами з елементами футболу використано різновиди ранкової<br>гігієнічної гімнастики, лікувальної гімнастики із застосуванням систематичних<br>фізичних вправ, тренувальні заняття з використанням спеціальних терапевтичних<br>вправ оздоровчої та корекційної спрямованості; масажні процедури та<br>ортопедичні заходи.</p> Едуард Дорошенко Євген Михалюк Олена Алипова Євгеній Марамуха Владислав Циганок Олександр Черепок Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.16 КОНТРОЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕАКЦІЙ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ НА КАНОЕ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302812 <p><em>Актуальність</em>. Етап підготовки до вищих досягнень формує умови переносу наявного функціонального потенціалу, досягнутого на етапах загальної і спеціалізованої базової підготовки на структури функціонального забезпечення спеціальної працездатності в обраному виді спорту, спеціалізації. Вдосконалення контролю функціональних можливостей веслувальників на етапі підготовки до вищих досягнень формує передумови вдосконалення тренувального процесу при переході від юнацького до дорослого спорту.</p> <p><em>Мета</em> <em>дослідження</em> – визначити специфічні характеристики енергетичних реакцій, які визначають функціональний потенціал веслувальників на каное і впливають на спортивну орієнтацію спортсменів на етапі підготовки до вищих досягнень..</p> <p><em>Матеріал і методи</em><em>:</em> аналіз даних спеціальної літератури, вимірювання газообміну і концентрації лактату крові,ергометрія, математична статистика.</p> <p><em>Результати</em>. Результати реєстрації, оцінки і інтерпретації показників енергозабезпечення веслувальників на етапі підготовки до вищих досягнень свідчать про певні вимоги до потенційного функціонального резерву (La&nbsp;90, VO<sub>2&nbsp;</sub><sub>AT</sub><sub>&nbsp;1</sub>, VO<sub>2&nbsp;</sub><sub>AT</sub><sub>&nbsp;2</sub>, La&nbsp;VO<sub>2</sub>&nbsp;max, VO<sub>2</sub>&nbsp;max) і забезпечення спеціальної працездатності (La&nbsp;30, La&nbsp;СР, VO<sub>2</sub>&nbsp;max&nbsp;СР).</p> <p><em>Висновки</em>. Нормативні параметри успішної спортивної орієнтації включають показники, які знаходяться в межах медіани (Q2) і четвертого квартіля (Q4, мах). Анаеробний потенціал має кількісні і якісні характеристики: La&nbsp;VO<sub>2</sub>max – 8,9-12,7 mmol·l<sup>-1</sup>, La&nbsp;СР – 10,5-14,1 mmol·l<sup>-1</sup>, La&nbsp;30 – 7,3-9,1mmol·l<sup>-1</sup>, La&nbsp;90 – 13,7-16,1 mmol·l<sup>-1</sup>. Аеробний потенціал, відповідно: VO<sub>2&nbsp;AT&nbsp;1</sub> 3,3-3,7 l·min<sup>-1</sup>, VO<sub>2&nbsp;AT&nbsp;1</sub>/kg – 41,6-46,3 ml·min<sup>-1</sup>·kg<sup>-1</sup>; VO<sub>2&nbsp;AT2</sub> – 4,1-4,6 l·min<sup>-1</sup>, VO<sub>2&nbsp;AT2</sub>/kg – 51,2-58,2 ml·min<sup>-1</sup>·kg<sup>-1</sup>; VO<sub>2</sub>max&nbsp;ST 5,0-5,2 l·min<sup>-1</sup>, VO<sub>2</sub>max&nbsp;ST/kg – 62,5-67,5 ml·min<sup>-1</sup>·kg<sup>-1</sup>; VO<sub>2</sub>&nbsp;max&nbsp;CP 5,3-5,7 l·min<sup>-1</sup>, VO<sub>2</sub>max&nbsp;CP/kg – 65,8-71,3 ml·min<sup>-1</sup>·kg<sup>-1</sup>.</p> Андрій Дяченко Цянь Ван Димитрій Ніконоров Женхао Го Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.17 АНАЛІЗ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНД З ВРАХУВАННЯМ РЕЗУЛЬТАТУ ГРИ НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ З РЕГБІ -15 http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302818 <p>Актуальність. Наразі загалом в спорті та спортивних іграх зокрема досягнення конкурентної<br>переваги стає синонімом розуміння та застосування потенціалу наукового аналізу<br>та прогнозування. На сьогодні використання аналізу, прогнозування та<br>моделювання змагальної діяльності дозволяє фахівцям оптимізувати тренувальну<br>та змагальну діяльність спортивних команд.<br>Мета дослідження – обґрунтувати найбільш важливі показники змагальної діяльності<br>національних збірних команд-учасниць Чемпіонаті Європи з регбі-15 сезону 2023 року.<br>Матеріал і методи: для аналізу проаналізовані дані виступів команд на Чемпіонаті Європи<br>2023 року з регбі-15 серед чоловіків. Загальна кількість матчів становила 20 ігор.<br>Були взяті всі показники, що представлені в офіційних звітах: по 22 показники для<br>домашньої та гостьової команди.<br>Результати. В «топ п’ять» за значущістю входять наступні показники: кількість реалізованих<br>ударів (225,0%), кількість занесених спроб (213,9%), кількість не реалізованих<br>ударів (190,9%), кількість суттєвих проривів (170,9%) и кількість обігрувань (148,7%).<br>Всі вони мають різницю більше 100% та статистично значущу різницю. Також є<br>кращі показники у команд що програли, а саме: кількість невдалих захоплень (-<br>54,5%), кількість виконаних коридорів (-35,2%) та кількість програних сутичок (-<br>27,8%).<br>Висновки. Проведено аналіз змагальної діяльності національних команд на Чемпіонаті Європи<br>з регбі-15. На основі отриманих даних можлива корекція тренувального процесу в<br>регбі-15, а також більш цілеспрямований аналіз діяльності команди упродовж<br>сезону / гри, а також команди супротивника.</p> Олег Квасниця Валерія Тищенко Микола Латишев Ірина Квасниця Микола Омельчук Микола Кірсанов Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.18 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ТА СПОРТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302824 <p>Актуальність. У статті розглядається можливість застосування інформаційних технологій у<br>навчальному процесі по фізичній підготовці військовослужбовців, а також<br>спеціалізованих технічних засобів, що сприяють підвищенню ефективності процесу<br>формування військово-професійних компетенцій майбутніх офіцерів.<br>Використання інформаційних технологій у системі фізичної підготовки<br>військовослужбовців дає більше можливостей для фізичного самовдосконалення<br>та спрощує процес контролю за станом фізичної підготовки у військових частинах.<br>Мета дослідження – розглянути перспективи застосування інформаційних технологій у<br>фізичній підготовці військовослужбовців.<br>Матеріал і методи: аналіз літературних джерел та Всесвітньої мережі Internet, аналіз і синтез<br>науково-методичної літератури, їх систематизація та узагальнення.<br>Результати. Виділені та охарактеризовані інформаційні технології, які мають певну<br>перспективу у подальшому використанні військовослужбовцями задля їх<br>покращеної фізичної підготовки. Запропоновані варіанти впровадження<br>інноваційних ІТ в освітньому та підготовчому процесі військової сфери.<br>Висновки. Інноваційні технології та впровадження їх застосування у фізичній підготовці<br>військовослужбовців посідають значуще місце у сучасному житті кожного з них.<br>Зважаючи на те, що нині розвиток інформаційних технологій має досить високий<br>рівень через їх актуальність, військовослужбовцям необхідно впроваджувати їх не<br>лише для загальних військових тренувань, а й фізичних: таким чином це дасть<br>можливість легко координувати власні сили на досягнення найкращого результату.</p> Анастасія Кіндзерська Віктор Шинкарук Андрій Мельніков Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.19 ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ БОКСУ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302828 <p>Актуальність. Дефіцит рухової активності серед молоді України збільшується з кожним<br>роком. В останні роки збільшується тенденція мало зацікавленості у здобувачів<br>освіти у заняттях з фізичного виховання. Це обумовлено тим, що зміст уроків<br>фізичної культури у школі є не цікавим та малокорисним, з часів незалежності<br>України майже не змінювався, також відсутні види спорту на вибір здобувачів<br>освіти. Одним із шляхів модернізації змісту процесу фізичного виховання є<br>включення до програми предмету «Фізична культура» вправ, запозичених із такого<br>виду спорту як бокс [7, 8, 9].<br>Мета дослідження – аналіз та узагальнення застосування засобів боксу у процесі фізичного<br>виховання у закладах освіти у країнах Європи.<br>Матеріал і методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичних літературних джерел<br>і інформативних даних мережі Інтернет, для з’ясування ключових особливостей<br>використання засобів боксу у закладах загальної середньої освіти Європи.<br>Результати. У багатьох країнах Європи бокс у закладах освіти стає дедалі популярнішим,<br>частіше визнається цінним засобом не тільки для фізичного розвитку учнів, також<br>покращення дисципліни та впевненості у собі та власних силах [7, 9]. Поєднання<br>фізичної активності, та мислення робить бокс захоплюючим видом спорту, який<br>виходить далеко за межі простого вивчення техніки ударів. У цій статті ми<br>розглянемо перспективи застосування засобів боксу у процесі фізичного виховання<br>та наголосимо на численних перевагах.<br>Висновки. Проаналізувавши досвід застосування боксу у процесі фізичного виховання у<br>закладах освіти у Швейцарії, Німеччині та України можливо зробити висновок, що<br>додання боксу до процесу фізичного виховання до закладів освіти, може зробити<br>істотний внесок у вдосконалення процесу фізичного виховання в Україні.</p> Василь Мазін Роман Оржицький Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.110 СИСТЕМА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У КОМАНДНИХ СПОРТИВНИХ ІГРАХ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302831 <p>Актуальність. Формування системи засобів контролю у командних спортивних іграх на<br>основі сучасних тенденцій тренувальної та змагальної діяльності й специфічних<br>умов перебування гравців у команді дозволить підвищити ефективність контролю<br>та подальшої корекції тренувального процесу та змагальної діяльності з<br>урахуванням завдань стадій та етапів багаторічної підготовки спортсменів, які<br>спеціалізуються у ігрових видах спорту. Тому даний напрям дослідження є<br>актуальним.<br>Мета дослідження – науково обґрунтувати систему засобів контролю у командних<br>спортивних іграх на основі аналізу сучасних тенденцій теорії спортивних ігор,<br>особливостей змагальної діяльності, моніторингу управлінських дій тренерів щодо<br>здійснення контролю в практиці підготовки спортсменів в ігрових видах спорту.<br>Матеріал і методи: аналіз спеціальної, науково-методичної літератури, опитування,<br>педагогічне спостереження, узагальнення практичного досвіду тренерів,<br>системний метод.<br>Результати. Запропонована нами система засобів контролю підготовленості спортсменів, які<br>спеціалізуються в командних ігрових видах спорту, відрізняється від попередників<br>тим, що на кожному етапі багаторічної підготовки засоби контролю мають відмінні<br>риси, містять групові та командні завдання, які базуються на основі розгляду<br>об’єкту контролю, як «сума», коли кожний учасник тестування виконує однакове<br>завдання та як «синергія», коли у кожного гравця своє завдання заради загального<br>результату. На нашу думку, саме такий підхід дозволить тренерам економити час<br>на різні заходи контролю з великою кількістю гравців у командах, а також<br>підвищувати мотиваційну значущість результатів контролю для кожного гравця, як<br>члена команди – єдиної системи.<br>Висновки. Визначено елементи ієрархічної системи знань про засоби контролю на рівнях<br>гравця, групи гравців, команди, які є відмінними у порівнянні з загальною теорією<br>спорту та у порівнянні з індивідуальними видами спорту. В ході дослідження<br>науково обґрунтовано варіанти об’єкту контролю сторін підготовленості<br>спортсменів у командних спортивних іграх.</p> Олена Мітова Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.111 ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ PR -ПОРТФЕЛЬ ФІЗКУЛЬТУРНО -СПОРТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ ДІЯЛЬНОСТІ НОК УКРАЇНИ) http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302832 <p>Актуальність. Сучасний спорт як соціальне явище володіє цілим рядом комунікаційних<br>переваг, які потрібно правильно використовувати у спортивному менеджменті. В<br>системі сучасних комунікацій важливе місце посідають паблік рилейшнз (PR,<br>зв’язки з громадськістю). PR у спорті необхідний, перш за все, для досягнення таких<br>цілей, як популяризація здорового способу життя, залучення дітей і молоді до<br>занять спортом, розвиток українського спорту, створення та підтримання<br>позитивного іміджу вітчизняних спортивних організацій і спортсменів. Для<br>досягнення цих цілей піар-фахівці використовують різноманітні технології та<br>інструменти, перелік яких постійно зростає.<br>Мета дослідження – визначити рівень наповнення інструментального PR-портфелю<br>Національного олімпійського комітету України та проаналізувати найбільш<br>популярні піар-інструменти в його діяльності.<br>Матеріал і методи: аналіз наукової літератури та документальних джерел, в тому числі<br>контент-аналіз, моніторинг інтернет-ресурсів, порівняння і узагальнення.<br>Результати. Проведений аналіз дає можливість констатувати, що PR-портфель НОК України<br>включає практично всі сучасні й традиційні інструменти та технології. Це – зв’язки<br>із ЗМІ, як традиційними, так і інтернет-ресурсами (пресрелізи, пресконференції,<br>інтерв’ю, брифінги, статті, репортажі). Останнім часом активізувалося використання<br>соціальних мереж та месенджерів (Інстаграм, Фейсбук, X (Твіттер), ютуб-канал та<br>Телеграм). Значний інтерес громадськості викликають урочисті церемонії кращих<br>спортсменів, тренерів, проводи наших спортсменів на відповідальні міжнародні<br>старти та зустрічі з них, реалізація численних проектів НОК України, в межах яких<br>вдало комбінуються різні інструменти – презентації, виступи, виставки, конкурси,<br>майстер-класи тощо.<br>Висновки. Масштаб діяльності НОК України, підтримка з боку держави, громадських<br>організацій, різноманітність заходів та їх рівень дають можливість<br>використовувати, залежно від обставин, практично весь сучасний арсенал PR-<br>інструментів.</p> Марія Приймак Лариса Калита Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.112 ОЦІНЮВАННЯ СИЛИ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ (ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ) ЮНИХ ТХЕКВОНДИСТІВ В ПРОЦЕСІ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302862 <p>Актуальність. В статті досліджено динаміку показників сили нервових процесів<br>(працездатності головного мозку) юних спортсменів під час тренувальних занять<br>тхеквондо з врахуванням їх вікових особливостей та статі. Актуальність та<br>перспективність досліджень зумовлена взаємозв’язком психофізіологічних<br>властивостей спортсменів з результативністю змагальної діяльності у тхеквондо та<br>необхідністю його врахування у тренувальному процесі.<br>Мета дослідження полягає в оцінюванні показників вищої нервової діяльності (ВНД), зокрема<br>сили нервових процесів (працездатності головного мозку), юних тхеквондистів у<br>динаміці тренувального заняття з урахуванням віку та статі.<br>Матеріал і методи: загальнонаукові (логічний, індукції); аналіз науково-методичної<br>літератури та Інтернет-джерел. інструментальні методи (дослідження сили<br>нервових процесів як показника працездатності головного мозку), методи<br>математичної обробки даних. Показники сили нервових процесів (працездатності<br>головного мозку) юних тхеквондистів оцінювалися інструментальним методом за<br>допомогою ПНДО (М. Макаренко).<br>Результати. Досліджено динаміку показників вищої нервової діяльності, зокрема сили<br>нервових процесів (працездатності головного мозку) 34 юних тхеквондистів з<br>урахуванням їх вікових особливостей та статі. Виміри проводилися в динаміці<br>тренувального заняття: в підготовчій частині (після розминки), в основній частині, в<br>заключній частині (після заминки). Результати тестування було систематизовано й<br>на основі кількісних показників побудовано відповідні графіки й проведено<br>аналітичну оцінку.<br>Висновки. Дослідження динаміки показників сили нервових процесів (працездатності<br>головного мозку) юних спортсменів в процесі тренувальних занять тхеквондо з<br>врахуванням їх вікових особливостей в двох вікових групах юних тхевондистів<br>виявило, що спортсмени старшої вікової групи (хлопці 13–16 років та дівчата 12–15<br>років) відрізняються від молодшої (хлопці 8–12 років та дівчата 8–11 років)<br>кращими показниками працездатності головного мозку (меншою кількістю<br>зроблених помилок), очевидно, за рахунок вікових особливостей розвитку та<br>наявності більшого досвіду занять. Встановлено, що на початку тренувального<br>заняття у молодшій групі (хлопці 8–12 років та дівчата 8–11 років) результати дівчат<br>переважають над результатами хлопців, тоді як у старшій віковій групі (хлопці 13–<br>16 років та дівчата 12–15 років) результати хлопців є більш високими в порівнянні<br>з дівчатами. Виявлено, що в динаміці тренувальних занять юні спортсмени в обох<br>досліджуваних групах демонструють найкращі показники працездатності головного<br>мозку в основній частині заняття в порівнянні з показниками на початку тренування та<br>заключної частини.</p> Володимир Сова Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.113 ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ГАНДБОЛІСТОК ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ ПІДГОТОВКИ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302856 <p><em>Актуальність. </em>Гандбол як вид спорту постійно еволюціонує, вимагаючи від спортсменок підвищення фізичних і технічних навичок, що підкреслює необхідність дослідження їхніх функціональних можливостей. Визначення оптимальних методів підготовки висококваліфікованих гандболісток є ключовим для підвищення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному рівнях. Підготовчий період є вирішальним для формування фізичної кондиції спортсменок, що безпосередньо впливає на їх продуктивність під час змагальної діяльності. Актуальність даного дослідження також зумовлена зростаючим інтересом до жіночого гандболу та необхідністю розробки специфічних підходів до тренувань жіночих команд, враховуючи їх фізіологічні та психологічні особливості.</p> <p><em>Мета дослідження – </em>дослідити функціональний стан гандболісток у підготовчому періоді етапу максимальної реалізації індивідуальних можливостей.</p> <p><em>Матеріал і методи:</em> аналіз літературних джерел та мережі Інтернет, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, метод багатофакторної експрес-діагностики функціональної підготовленості, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь спортсменки основного складу та резерву гандбольного клубу «Галичанка» м. Львів.</p> <p><em>Результати. </em>Виявлено значне зниження індексу V<sub>3</sub>R на 7,84 ум.од. нижче від встановлених норм, що вказує на обмежену здатність до швидкого мобілізування енергії в м'язах гандболісток. Середні показники анаеробно-гліколітичного механізму енергозабезпечення на 3,1 ум.од. нижчі за норму, що свідчить про менш ефективне використання глікогену м'язами для швидкого отримання енергії під час середньотривалих фізичних зусиль. Оцінка анаеробно-лактатного механізму виявила, що він був низьким у 20% гандболісток і нижчим від середнього у 52%, показуючи лише середній рівень у 26% учасниць, що демонструє варіабельність у спроможності спортсменок управляти лактатним порогом, та є важливим для довготривалої витривалості. Індекс аеробного енергозабезпечення також виявився на 1,33 ум.од. нижче норми, та вказує на потенційні недоліки в довготривалому енергозабезпеченні через аеробний метаболізм.</p> <p><em>Висновки.</em> Збалансований підхід до тренувань є ключовим для оптимізації спортивних результатів гандболісток.</p> Денис Тищенко Ольга Соколова Валерія Тищенко Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.114 РОЗВИТОК ЕКОСИСТЕМИ КІБЕРСПОРТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302860 <p>Актуальність. Екосистема в інформаційному просторі відображає взаємодію між різними<br>учасниками та структурами, які впливають на певну область або індустрію. Функція<br>екосистеми кіберспорту у сучасному світі полягає в наданні можливостей для росту<br>та популяризації цієї індустрії, підтримці гравців і команд, організації турнірів та<br>заходів, а також у взаємодії з іншими секторами, такими як технології, медіа і<br>розваги.<br>Мета дослідження – здійснити аналіз складових екосистеми кіберспорту та визначити їх<br>вплив на розвиток кіберспорту.<br>Матеріал і методи: аналіз спеціальної літератури та даних мережі Інтернет, експертне<br>опитування, методи математичної статистики. В опитуванні взяли участь 18<br>респондентів, які обізнані в кіберспорті. Експертна оцінка була спрямована на<br>визначення думки фахівців стосовно думки фахівців стосовно складових<br>екосистеми кіберспорту та їх значущості. Використовувався метод Дельфі.<br>Результати. Виявлено, що структура екосистеми кіберспорту є комплексною та<br>багатофакторною, з акцентом на важливість гравців, організаторів турнірів,<br>комерційних партнерів, а також на роль агентств гравців та медійних платформ.<br>Підтримка кіберспорту здійснюється через різноманітні комерційні партнерства,<br>включаючи стрімінгові та телевізійні платформи, спонсорів, інвесторів та інших<br>важливих учасників ринку. Ці суб'єкти відіграють ключову роль у забезпеченні<br>стійкості та розвитку кіберспорту, формуючи його імідж, медійну присутність та<br>привабливість для аудиторії. Визначено різні підходи до управління<br>кіберспортивними екосистемами, серед яких безпосередній контроль з боку<br>видавців ігор та делегування організації змагань стороннім операторам. Результати<br>опитування відображають значимість кіберспорту на міжнародному рівні та<br>ключові аспекти його екосистеми. Гравці є фундаментальною частиною екосистеми<br>кіберспорту, що підтверджено 88,9% респондентів, потім команди та організації з<br>83,3%, спонсори та партнери отримали 66,7%.<br>Висновки. Дослідження підкреслили значущість гравців та їх взаємодії з іншими елементами<br>екосистеми кіберспорту для забезпечення її стабільного розвитку та прогресу.</p> Оксана Шинкарук Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.115 ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТРЕНЕРА В КІБЕРСПОРТІ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/302863 <p>Актуальність. Тренер в професійному геймінгу відіграє головну роль у питанні підготовки<br>своєї команди. Його професійна діяльність висуває досить серйозні вимоги,<br>включаючи наявність широкого спектру навичок та знань. Існує необхідність у<br>вивченні професійної діяльності кіберспортивного тренера, що дозволить<br>підвищити якість і результативність навчально-тренувального процесу.<br>Мета дослідження – підвищити якість та ефективність професійної діяльності тренерів з<br>кіберспорту шляхом визначення чинників, що впливають на її ефективність.<br>Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури та даних мережі Інтернет;<br>опитування; метод експертних оцінок; методи математичної статистики.<br>Результати. Проведені наукові дослідження дозволили встановити чинники, що заважають<br>формуванню професійної компетентності майбутніх кібертренерів. Тренери<br>віднесли до найбільших труднощів – брак стандартів та сертифікації (20 балів),<br>невпевненість з приводу працевлаштування у сфері кіберспорту (29 балів) та<br>низький рівень визнання (44 бали). Етичні чинники (89 балів), психологічне<br>вигорання (98 балів), та труднощі з оволодінням новими технологіями в означеній<br>сфері (107 балів) були виявлені тренерами як найменш впливові.<br>Визначені чинники, що дозволяють забезпечувати якісний навчально-тренувальний процес у<br>кіберспорті. До них віднесено: наявність інноваційної технічної бази та достатнього<br>простору для здійснення тренувального процесу; забезпечення психологічної<br>підтримки тренерів; доступ до раціонального і стабільного бюджету; наявність<br>мотивації та можливість підвищувати кваліфікацію тренерів; регулярна технічна<br>підтримка задля вирішення можливих проблем з обладнанням чи програмним<br>забезпеченням; постійна співпраця з іншими фахівцями; забезпечення<br>ефективного менеджменту, включаючи якісну комунікацію, вирішення конфліктів<br>тощо.<br>Висновки. Виявлено, що набір професійно-педагогічних якостей кібертренерів містить<br>чималий список специфічних знань та вмінь. Експертами були визначені чинники,<br>що дозволяють забезпечувати якісний навчально-тренувальний процес у<br>кіберспорті.</p> Максим Ярмоленко Оксана Шинкарук Володимир Ординський Авторське право (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-28 2024-04-28 1(11) 10.28925/2664-2069.2024.116