Про журнал

Створення наукового електронного періодичного видання «Спортивна наука та здоров’я людини» затверджено Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 2 від 28 лютого 2019 року).

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка утворений 26 грудня 2023 року шляхом злиття Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти «Київської Академії мистецтв» та є їх правонаступником (на підставі рішення Київської міської ради від 23.06.2022 р. №4754/4795).

Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.

Видання включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus, CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat – OCLC, ResearchBib, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

Основні напрями, з яких приймаються статті до друку:

 • Історичні аспекти розвитку фізичної культури і спорту.
 • Олімпійський, професійний, неолімпійський та адаптивний спорт.
 • Нормативно-правове забезпечення галузі фізичної культури і спорту.
 • Менеджмент і маркетинг у галузі фізичної культури і спорту.
 • Педагогіка та психологія фізичного виховання і спорту.
 • Спортивна підготовка та змагальна діяльність у сучасному спорті.
 • Позатренувальні та позазмагальні фактори підготовки спортсменів.
 • Медико-біологічні аспекти спорту та фізичного виховання.
 • Нові напрямки і технології у спортивній медицині та фізичній реабілітації.
 • Здоров’я людини: оцінка, збереження, відновлення.
 • Сучасні проблеми фізичної терапії, ерготерапії.
 • Біомеханіка спорту.
 • Інформаційні технології у спорті та фізичному вихованні.
 • Сучасні рекреаційно-оздоровчі, фітнес і велнес технології.
 • Анотації тематичних зарубіжних та українських публікацій.
 • Наукова інформація.

Редакція приймає до друку:

 • масштабні оригінальні емпіричні і теоретичні наукові статті (обсяг 10–15 сторінок). Емпіричністаттімають бути написанікоротко, використовуючи науковийформат [текст роботи, таблиці, рисунки, список використаних джерел]. Теоретичні роботиповинні спиратисяна наявнідослідницькіджерелаі критично аналізувативибранімоделіта/аботеорії,аботільки уявленняемпіричнихрезультатів,якщо вони безпосередньо пов'язаніз теорією.
 • оглядові статті (20–25 сторінок), в яких критично оціненоматеріали, які вже були опубліковані.Метоюоглядової статтієаналіз, оцінка тасинтезсучасних знань, а не просто відтворення того, що вже відомо. Оглядові статті передбачають такі розділи: визначення проблеми,аналізпопередніх досліджень, пояснення предмета,суперечностей, проблем і пропозиційдля подальших досліджень.

У виданні може бути опубліковано також опис складних і неординарних випадків з практики, методичні матеріали (обсягом 1–3 сторінки та не більше одного-двох повідомлень у номері, подається у довільній формі), а також рецензії на нові книги; наукову хроніку.

ПОЛОЖЕННЯ про наукове електронне періодичне видання

Редакція наукового електронного періодичного видання «Спортивна наука та здоров’я людини / Sport Science and Human Health» дотримується етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством, і робить все можливе для запобігання будь-яких порушень цих норм. У своїй діяльності редакція видання «Спортивна наука та здоров’я людини / Sport Science and Human Health» дотримується стандартів Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE), Керівництва з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit), а також враховує рекомендації Міністерства освіти і науки України стосовно діяльності фахових наукових видань України.

Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та публікацію роботи в цьому виданні.

Всі автори мають дотримуватись принципів академічної доброчесності, зокрема, уникати дублювання матеріалу, плагіату та само-плагіату. Всі статті, подані до редакційної колегії, проходять перевірку на плагіат та застосування інструментів штучного інтелекту під час підготовки тексту рукопису.

 Large Language Models (LLMs), такі як ChatGPT від компанії OpenAI, не відповідають нашим вимогам щодо авторства.  Використання LLM в дослідженні має бути належним чином задокументовано в розділі “Методи та організація досліджень” рукопису.

«Спортивна наука та здоров’я людини / Sport Science and Human Health» – це видання з відкритим доступом, що означає, що весь матеріал знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Наукові статті електронного періодичного видання знаходяться у відкритому доступі та  розміщено в мережі Інтернет:

1) на офіційній сторінці видання;

2) на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського;

3) на сайті Наукової періодики України;

4) в електронному інституційному репозитарії Київського Столичного Університету імені Бориса Грінченка.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ:

 1. Після подання автор(и) отримує електронний лист із підтвердженням (протягом одного тижня), і рукопису автоматично присвоюється унікальний номер.
 2. Науковий рукопис, що надійшов до редакції, проходить перевірку на плагіат, застосування інструментів штучного інтеллекту під час підготовки тексту рукопису та подвійне сліпе рецензування, що підтримує збереження анонімності автора і рецензента.
 3. Форми рецензування рукопису:
 • технічне – перевірка рукопису на відповідність профілю видання та вимогам до оформлення статей;
 • змістовне - перевірка тексту рукопису на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах засобами сервісу перевірки на плагіат StrikePlagiarism, застосування інструментів штучного інтеллекту під час підготовки тексту рукопису спеціалізованим інструментом GPTZero; 
 • експертне – рецензування рукопису провідним фахівцем у відповідній галузі.

4. Випусковий редактор визначає відповідність рукопису профілю видання, вимогам до оформлення, перевіряє на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах засобами сервісу перевірки на плагіат Strike Plagiarism та застосування інструментів штучного інтелекту під час підготовки тексту рукопису спеціалізованим інструментом GPTZero.

Якщо рукопис проходить технічне та змістовне рецензування, його передають на експертне рецензування, або повертають автору для виправлення зауважень.

5. Головний редактор направляє рукопис на рецензування експерту, доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми рукопису наукову спеціалізацію.

6. Терміни рецензування:

 • технічне + змістовне – 1 тиждень;
 • експертне – 4 тижні.

7. Випусковий редактор надсилає відгук і рекомендації експерта, який рецензує рукопис. Випусковий редактор надає автору(ам) додаткові коментарі, а також одне з таких редакційних рішень:

 • рукопис прийнятий до друку;
 • рукопис відправлений на доопрацювання;
 • рукопис відхилений від публікації.
 1. Після прийняття редакційною колегією рішення про допущення рукопису до публікації редакція інформує про це автора і вказує терміни публікації.
 2.  У разі надходження рекомендацій на доопрацювання рукопису редакція направляє автору мотивований висновок з рекомендаціями експерта.
 3. Рукопис, не рекомендований рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається. У разі відхилення рукопису від публікації редакція направляє автору мотивовану відмову.
 4. Оригінали рецензій зберігаються в редакції наукового видання «Спортивна наука та здоров’я людини».

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СТАТЕЙ:

 1. Рукопис розглядається редакційною колегією протягом 5 тижнів з дати повідомлення про отримання та присвоєння унікального номеру.
 2. Редакційна колегія має право відправити рукопис на додаткове рецензування.
 3. Редакційна колегія має право здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, за необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, якщо тематика рукопису становить інтерес для видання, направляти його на доопрацювання автору.
 4. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити рукопис, який не відповідає встановленим вимогам або тематиці видання.
 5. Через 5 тижнів (або раніше) після реєстрації рукопису редакція повідомляє авторів про результати рецензування та про план публікації статті.
 6. Повідомлення про прийняття або відхилення рукопису надсилається автору після проходження перевірки на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах засобами сервісу перевірки на плагіат Strike Plagiarism , застосування інструментів штучного інтелекту під час підготовки тексту рукопису спеціалізованим інструментом GPTZero та рецензування її членами редколегії.
 7. Листування з авторами – виключно електронною поштою.

Автор надсилає всі матеріали на електронну адресу: journal.sshh@gmail.com.

Вартість: 85 грн х 1 сторінка тексту А4