Про журнал

Історія журналу

Створення наукового електронного періодичного видання «Спортивна наука та здоров’я людини» затверджено Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 2 від 28 лютого 2019 року).

Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.

Наукове електронне видання «Спортивна наука та здоров'я людини» має англомовну версію журналу «Sport Science and Human Health», а також має загальнодержавну та зарубіжну сфери розповсюдження.

Видання включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicusCrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

Галузь та проблематика

 • Історичні аспекти розвитку фізичної культури і спорту.
 • Олімпійський, професійний, неолімпійський та адаптивний спорт.
 • Нормативно-правове забезпечення галузі фізичної культури і спорту.
 • Менеджмент і маркетинг у галузі фізичної культури і спорту.
 • Педагогіка та психологія фізичного виховання і спорту.
 • Спортивна підготовка та змагальна діяльність у сучасному спорті.
 • Позатренувальні та позазмагальні фактори підготовки спортсменів.
 • Медико-біологічні аспекти спорту та фізичного виховання.
 • Нові напрямки і технології у спортивній медицині та фізичній реабілітації.
 • Здоров’я людини: оцінка, збереження, відновлення.
 • Сучасні проблеми фізичної терапії, ерготерапії.
 • Біомеханіка спорту.
 • Інформаційні технології у спорті та фізичному вихованні.
 • Сучасні рекреаційно-оздоровчі, фітнес і велнес технології.
 • Анотації тематичних зарубіжних та українських публікацій.
 • Наукова інформація.

Редакція приймає до друку:

 • масштабні оригінальні емпіричні і теоретичні наукові статті (обсяг 10–15 сторінок). Емпіричні статті мають бути написані коротко, використовуючи науковий формат [текст роботи, таблиці, рисунки, список використаних джерел]. Теоретичні роботи повинні спиратися на наявні дослідницькі джерела і критично аналізувати вибрані моделі та/або теорії, або тільки уявлення емпіричних результатів, якщо вони безпосередньо пов'язані з теорією.
 • оглядові статті (20–25 сторінок), в яких критично оцінено матеріали, які вже були опубліковані. Метою оглядової статті є аналіз, оцінка та синтез сучасних знань, а не просто відтворення того, що вже відомо. Оглядові статті передбачають такі розділи: визначення проблеми, аналіз попередніх досліджень, пояснення предмета, суперечностей, проблем і пропозицій для подальших досліджень.
 • У виданні може бути опубліковано також опис складних і неординарних випадків з практики, методичні матеріали (обсягом 1–3 сторінки та не більше одного-двох повідомлень у номері, подається у довільній формі), а також рецензії на нові книги; наукова хроніка.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ 

1. Після подання автор(и) отримує електронний лист із підтвердженням (протягом одного тижня), і рукопису автоматично присвоюється унікальний номер.

2. Науковий рукопис, що надійшов до редакції, проходить перевірку на плагіат та подвійне сліпе рецензування, що підтримує збереження анонімності автора і рецензента.

3. Форми рецензування рукопису:

 • технічне – перевірка рукопису на відповідність профілю видання та вимогам до оформлення статей;
 • експертне – рецензування рукопису провідним фахівцем у відповідній галузі.

4. Випусковий редактор визначає відповідність рукопису профілю видання, вимогам до оформлення, перевіряє на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах засобами сервісу перевірки на плагіат Unicheck та Strike Plagiarism. Якщо рукопис проходить технічне рецензування, його передають на експертне рецензування, або повертають автору для виправлення зауважень.

5. Головний редактор направляє рукопис на рецензування фахівцю, доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми рукопису наукову спеціалізацію.

6. Терміни рецензування:

 • технічне + плагіат – 1 тиждень;
 • експертне – 4 тижні.

7. Випусковий редактор надсилає відгук і рекомендації експерта, який рецензує рукопис. Випусковий редактор надає автору(ам) додаткові коментарі, а також одне з таких редакційних рішень:

• Рукопис прийнятий до друку;

• Рукопис відправлений на доопрацювання;

•  Рукопис відхилений від публікації.

8. Після прийняття редакційною колегією рішення про допущення рукопису до публікації редакція інформує про це автора і вказує терміни публікації.

9. У разі надходження рекомендацій на доопрацювання рукопису редакція направляє автору мотивований висновок з рекомендаціями експерта.

10. Рукопис, не рекомендований рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається У разі відхилення рукопису від публікації редакція направляє автору мотивовану відмову.

11. Оригінали рецензій зберігаються в редакції наукового видання «Спортивна наука та здоров’я людини».

 ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СТАТЕЙ

 1. Рукопис розглядається редакційною колегією протягом 5 тижнів з дати повідомлення про отримання та присвоєння унікального номеру.
 2. Редакційна колегія має право відправити рукопис на додаткове рецензування.
 3. Редакційна колегія має право здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, за необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, якщо тематика рукопису становить інтерес для видання, направляти рукопис на доопрацювання автору.
 4. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити рукопис, який не відповідає встановленим вимогам або тематиці видання.
 5. Через 5 тижнів (або раніше) після реєстрації рукопису редакція повідомляє автора(ів) про результати рецензування та про план публікації статті.
 6. Повідомлення про прийняття або відхилення рукопису надсилається автору після проходження перевірки на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах засобами сервісу перевірки на плагіат Unicheck та Strike Plagiarism та рецензування її членами редколегії.
 7. Листування з авторами – виключно електронною поштою.

Автор надсилає всі матеріали на електронну адресу: journal.sshh@gmail.com.

Авторські права

Редакція наукового електронного періодичного видання «Спортивна наука та здоров’я людини/Sport Science and Human Health» використовує положення про авторські права CREATIVE COMMONS для журналів відкритого доступу.

Автори, які публікуються у виданні, погоджуються з наступними умовами:

1. Автор(и) залишає за собою право на авторство своєї роботи та передає виданню право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому виданні.

2. Автор(и) мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, у якому вона була опублікована цим виданням (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи в цьому виданні.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автор(и) статті.

Редакція не завжди поділяє думку автора(ів).