Інформація для авторів

Наукове електронне видання «Спортивна наука та здоров'я людини» має англомовну версію журналу «Sport Science and Human Health», а також має загальнодержавну та зарубіжну сфери розповсюдження.

Видання включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus, DOAJ, CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat – OCLC, ERIH PLUS, ResearchBib, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.