Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ

  До друку приймаються статті, які відповідають профілю видання, є оригінальними та відповідають вимогам, що викладені в Керівництві для авторів. Стаття повинна бути актуальною, вирізнятися новизною, містити постановку завдань (проблем), опис основних результатів дослідження, отриманих автором, висновки.

  Поданий до редакції рукопис раніше не було опубліковано і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів, повністю або частково (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення). Відповідати правилам оформлення статті. Текст статті повинен бути ретельно вичитаний і підписаний автором, який несе повну відповідальність за науковий рівень опублікованого матеріалу.

  Під час подання рукопису до видання автор(и) тим самим:

  - висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;
  - погоджується з політикою видання та підтверджує його відповідність всім встановленим вимогам, зазначеним в Керівництві для авторів;
  - погоджується з рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (COPE), Міністерства освіти і науки України про дотримання принципів етики та академічної доброчесності.

  В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  Статті приймаються мовами: українська, англійська.

  Одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно.

  Одноосібні статті студентів та аспірантів приймаються за умови рекомендації наукового керівника.

  Видання забезпечує англомовний переклад всіх статей.

  Автор надсилає всі матеріали на електронну адресу: journal.sshh@gmail.com.
  Листування з авторами – виключно електронною поштою.

Керівництво для авторів

Загальні вимоги:

 1. текст статті: наукова стаття – обсяг 10-15 сторінок, оглядова стаття – 20-25 сторінок формату А4 (без анотацій та списку використаних джерел), редактор WORD (MS Word 2003, 2007).
 2. шрифт – Times New Roman, кегль 14 (таблиці – кегль 10-12), міжрядковий інтервал 1,5 (таблиці – 1,0); без переносів; абзац відступ – 1,25; вирівнювання за шириною; поля з усіх боків 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова.
 3. ілюстрації, графіки та таблиці разом з підписами до них розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом. Просимо оформлювати рисунки у двомірній графіці. Діаграми, рисунки, формули, схеми виконувати з можливістю редагування в WORD, Excel (шрифт Times New Roman, кегль 10). Формули створюються із використанням відповідних редакторів: МаthТуре Equation, MathMagic Pro Equation, Місrosoft Equation.
 4. Література надається в алфавітному порядку, посилання в тексті наводять цифрами у квадратних дужках [5, 7, 9, 19]. Рекомендується використовувати посилання на статті, які були раніше опубліковані у журналі «Спортивна наука та здоров’я людини».

Файл статті є документом у форматі Microsoft Word (*.doc), назва файлу – прізвище першого автора_стаття (Наприклад: Ярмолюк_стаття.doc).

Вимоги до структури статті:

1. Індекс УДК розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у ПРАВОМУ верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

2. Назва статті – розташовується по центру сторінки, друкується прописними літерами.

3. Ім’я та прізвище автора(ів) розташовується по центру сторінки, друкується малими літерами, курсив.

4. Внесок автора. Біля кожного ПІБ автора зазначити в дужках його внесок: A – концепція та дизайн дослідження; B – збір даних; C – аналіз і інтерпретація даних; D – написання статті; E – редагування статті; F – остаточне затвердження статті. При необхідності позначити через цифру місце роботи автора. Наприклад: Ярмолюк О.В.1(A,C,D,F)

5. Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, місто, країна) –  розташовується по центру сторінки, друкується малими літерами, курсив.

6. Анотація (Abstract) – подається двома мовами (українська та англійська), тексти їх повинні мати однаковий зміст. Обсяг кожної анотації – 1800–2200 знаків з пробілами.

Структура анотації українською мовою: Актуальність. Мета. Матеріал і методи. Результати. Висновки.

Структура анотації англійською мовою: назва статті, ПІБ автора (ів), місце роботи (навчання). Introduction. Aim. Material and methods. Results. Conclusions.

7. Ключові слова (Key words) – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше десяти, подаються після відповідної анотації українською та англійською мовами.

8. Вступ – постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій з теми дослідження; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. Описується, що автор сподівається досягти та чітко окреслює досліджувану проблему.

9. Зв'язок роботи з важливими науковими програмами або практичними завданнями.

10. Мета роботи.

11. Матеріал і методи дослідження – мають бути стислими, але достатніми для того, щоб повторити дослідження іншими фахівцями. Цей розділ має містити підрозділи: контингент (кількість учасників і їх вік), методи дослідження, організація дослідження та статистичний аналіз даних. Обов’язковим є посилання на відповідність принципам біоетики.

12. Результати дослідження та їх обговорення мають бути обґрунтованими. Необхідно підкреслити тільки найважливіші спостереження та вказувати тенденції. Дискусія має включати інтерпретацію результатів дослідження, а також результати, які розглянуті в контексті підсумків в інших дослідженнях, що описані в літературі.

13. Висновки не повинні повторювати результати. Необхідно відобразити, що випливає з результатів. Також вони мають бути пов'язані з метою дослідження.

14. Перспективи подальших досліджень.

15. Рекомендації (на розгляд автора).

16. Література оформляється відповідно до згідно з Vancouver style (https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/styl_vankuver._metodychka_nufvsu.pdf).

Список використаних джерел – мінімум 15 посилань на видання, з яких: не менше 50 %, що  вийшли за останні 5 років та не менше 50 % англомовних видань. Якщо стаття має DOI, то це повинно бути показано в посиланні.

17. References той самий список джерел, поданий латиницею та оформлено згідно з Vancouver style, якщо літературне джерело має DOI, то його обов’язково включають у посилання. References для джерел українською мовами: ПІБ авторів записуються транслітерацією. Назва роботи перекладається англійською мовою. Назва видання пишеться транслітерацією (якщо немає англомовної версії). У кінці джерела вказується, на якій мові він опублікований (наприклад, Ukrainian).

18. Конфлікт інтересів. Якщо автори мають будь-які конфлікти інтересів для оголошення, вони повинні буди окресленні тут.

19. Інформація про автора(ів) – заповнюється згідно наданої інформації в Авторській довідці українською мовою (якщо стаття подається українською мовою), або англійською мовою за формою:

Інформація про автора (ів):

Ярмолюк Олена Володимирівна

Доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

м Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-1786-4759

E-mail: o.yarmoliuk@kubg.edu.ua

 

Супровідні документи до статті:

 • Авторська довідка – заповнюється згідно форми українською та англійською мовами та надсилається окремим файлом разом із рукописом. В авторській довідці потрібно надати інформацію про всіх авторів, які зазначені в статті. Якщо в довідці буде відсутня інформація про автора, редакція журналу не зможе включити його в перелік авторів статті.

Назва файлу: Прізвище першого автора_автор (Наприклад: Ярмолюк_автор.doc).

Авторська довідка

 

українська

англійська

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по-батькові (повністю)

 

 

Вчений ступінь

 

 

Вчене звання

 

 

Місце роботи або навчання автора (офіційна повна назва, місто, країна)

 

 

Посада

 

 

Реєстрація ORCID (обов’язково)

 

 

Е-mail:

 

 

Контактний телефон:

 

 

Даю згоду на розміщення повного тексту в мережі Інтернет

 

Погоджуюсь з рекомендаціями і стандартами COPE з принципів етики наукових публікацій

 

 

 • Рекомендація (для аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук), підписана науковим керівником і завірена печаткою установи. У рекомендації зазначається актуальність проблеми, що розкривається, оцінюється науковий рівень представленого матеріалу і робиться висновок про можливість опублікування статті у виданні. Назва файлу: Прізвище першого автора_рекоменд (Наприклад: Ярмолюк_рекоменд.doc).

 

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТТІ

Повідомлення про прийняття або відхилення статті надсилається автору після проходження перевірки на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах засобами сервісу перевірки на плагіат Unicheck, застосування інструментів штучного інтеллекту під час підготовки тексту рукопису спеціалізованим інструментом GPTZero та рецензування її членами редколегії.

Редакція забезпечує подвійне сліпе рецензування статей, що підтримує збереження анонімності автора і рецензента.

Оплата за видання статті проводиться з розрахунку 85 грн. за кожну сторінку публікації.

Автор сплачує внесок за публікацію після повідомлення про прийняття статті до друку.

 

Основна контактна особа:

ЯРМОЛЮК Олена Володимирівна
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Телефон: +38(063) 289-92-89
E-mail: journal.sshh@gmail.com

Положення про конфіденційність

Дані авторської довідки, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього видання.

Вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

У статті буде зазначено посада, місце роботи (навчання) та електронна пошта автора(ів).