SCIENTIFIC KNOWLEDGE STRUCTURE OF PREREQUISITES FOR THE CONCEPT OF HEALTH-FORMING TECHNOLOGIES AT THE PROCESS OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION FOR SCHOOL-AGE CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS

Автор(и)

  • Olena Maslova

Ключові слова:

scientific knowledge, prerequisites, concept, health formation, hearing impairment, schoolchildren, social, biological, ecological, personal, health

Анотація

Introduction. Today the question of formation of health of children and teenagers is comprehensively considered by the general system of scientific knowledge representing rather independent, purposeful cognitive multilevel activity.

Aim is to define and characterize in a projection of the theory of scientific knowledge preconditions of development of the concept of health-forming technologies in the course of adaptive physical education of children of school age with hearing impairments.

Material and methods: analysis and generalization of data of special scientific and methodical literature; monitoring of information resources of the Internet; sociological methods (questionnaires); method of copying (review and selection of materials from medical records); pedagogical methods (pedagogical testing, pedagogical experiment), methods of mathematical statistics.

Results. According to the theory of scientific cognition, based on theoretical and empirical levels and forms of its functioning, we present the structure of definition and scientific evidence base of the prerequisites for the concept of health technologies in the process of adaptive physical education of school-age children with hearing impairments. scientifically-based socio-pedagogical, socio-economic, biological-medical, biological-physiological, ecological-environmental, ecological-cultural, personal-motivational and personal-effective provisions.

Conclusions. Turning to the basics of the theory of cognition, we have identified four main categories of prerequisites for the author's concept and hypothesis of its effective implementation, which involves their direct consideration, namely the inclusion of social, biological, environmental and personal principles in the theoretical and methodological foundations of health technologies in adaptive physical education school-age children with hearing impairments.

Посилання

Bobrytsʹka V. Ohanizatsiyno-pedahohichni umovy formuvannya samostiynoyi kompetentsiyi maybutnʹoho vykladacha vyshchoyi shkoly v umovakh mahistratury. Pedagogical education: theory and practice. Pedagogy. Psychology. 2010; 2;48-52. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2010_2_12. Russian.

Dutchak MV. Paradyhma ozdorovchoyi rukhovoyi aktyvnosti: teoretychne obgruntuvannya i praktychne zastosuvannya. Theory and methods of physical education and sports.2015; 2; 44–52. Ukrainian.

Kashuba V, Maslova O, Rychok T. Osoblyvosti stavlennya shkolyariv iz vadamy slukhu do vlasnoho zdorovʺya. Youth Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University. [Internet] 2017;30:115-121. Available from: http://sportvisnyk.eenu.edu.ua/index.php/sportvisnyk/article/view/257 Ukrainian

Kramskoy SI, Zaytsev VP, Oleynik NA. Zdorov'ye, formiruyushchiye tekhnologii v uchebnom protsesse po distsipline «Fizicheskaya kul'tura». Belgorod : Izd-vo BGTU. 2009. 190 р. Russian.

Krutsevych TYU, Bezverkhnya HV. Rekreatsiya u fizychniy kulʹturi riznykh hrup naselennya. Kyiv: Olympic Literature. 2010. 248 p.

Lubysheva LI. Kontseptsiya sportizatsii v sisteme fizkul'turnogo obrazovaniya. Psychological and pedagogical sciences. 2016; 2-1; 44-53. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-sportizatsii-v-sisteme-fizkulturnogo-obrazovaniya (date of access: 04.10.2020). Russian.

Maslova OV, Hopey MM. Obgruntuvannya neobkhidnosti rozrobky innovatsiynykh tekhnolohiy dlya optymizatsiyi protsesu fizychnoho vykhovannya ditey z vadamy slukhu. Theory and methods of physical education and sports. [Internet] 2017; 3: 78-85. Available from: http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/article/view/ 120823.DOI: 10.32652/tmfvs.2017.3.78-85 Ukrainian.

Maslova OV, Hopey MM. Osoblyvosti fizychnoho rozvytku i fizychnoyi pidhotovlenosti shkolyariv z vadamy slukhu ta perspektyvy yikh korektsiyi zasobamy sportyvnykh ihor. Sports Bulletin of the Dnieper. 2016; 2: 139-146. Ukrainian.

Maslova OV, Savchenko YUO, Bohdanovych LV, Holub YUYU, Shumiychuk VV. Endoekolohichni pidkhody formuvannya zdorov`ya ditey z vadamy slukhu u protsesi adaptyvnoho fizychnoho vykhovannya. Scientific journal of NPU named after MP Dragomanova. Series 15: Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports). 2018; 6 (100): 59-62. Ukrainian.

Forostyan OI. Teoretyko-metodychni zasady adaptyvnoho fizychnoho vykhovannya pidlitkiv z porushennyamy slukhu. Science and education. 2015; 5: 128-133. Ukrainian.

Futorniy SM. Zdorovʹe sberehayushchye tekhnolohyy v protsesse fyzycheskoho vospytanyya studencheskoy molodezhy. Kiev: Summit Book; 2014. 296 p. Russian.

Futorniy SM, Shkrebtiy YuM, Maslova EV. Tendentsyy formyrovanyya zdorovoho obraza zhyzny sovremennoho molodoho pokolenyya. Scientific journal of NPU named after MP Dragomanova. Series 15: Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports). 2015; 9 (64): 89 91. Russian.

Futornyi S, Maslova O, Shmatova O, Osadcha O, Rychok T, Hopey M, Tarnavskiy A. Modern aspects of the ecological culture implementation in the physical education process of different population groups. Journal of Physical Education and Sport (JPES). [Internet] 2020 Jen [cited 2020 March 2]; 20(1):348–353. Available from: https://efsupit.ro/images/stories/februarie2020/Art%2049.pdf DOI:10.7752/jpes.2020.s1049

Futornyi S. Actual issues of improving the process of students physical education through the application of modern health-saving technologies. Youth Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University. 2014;14:26-30.

Kashuba V, Goncharova N, Butenko H. Practical implementation of the concept of health-forming technologies into the process of physical education of primary school age children. Journal of Education, Health and Sport. [Internet] 2018;8(6): 469-477. Available from: http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6579. DOI: 10.22141/2224-0551.13.1.2018.127059

Kashuba V, Futornyi S, Andrieieva O, Goncharova N, Carp I, Bondar O, Nosova N. Optimization of the Processes of Adaptation to the Conditions of Study at School as a Component of Health Forming Activities of Primary School-Age Children. Journal of Physical Education and Sport (JPES). [Internet] 2018;18(4):2515. Available from: http://efsupit.ro/images/stories/decembrie2018/Art%20377.pdf DOI:10.7752/jpes.2018.04377

Kashuba V, Maslova O. Prerequisites for the development of the concept of health-forming technologies in the process of adaptive physical education of school-age children with hearing impairment. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. [Internet] 2017;3:824 834. Available from: http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5530 DOI: 10.5281/zenodo.1252439

Goncharova NM. Preconditions of the concept of health forming technologies in the process of physical education of primary school-aged children. Health, sport, rehabilitation. [Internet] 2018;4(2):22 27. Available from: http://sportsscience.org/index. php/health/article/view/761 DOI: 10.34142/HSR.2018.04.02.02

Kashuba V, Goncharova N. Optimization of the process of primary school age children adaptation: practical expertise. Journal of Education, Health and Sport. [Internet] 2018;8(7): 665-674. Available from: http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/download/6580/8288

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-05

Номер

Розділ

Індексація видання