HEALTH-PROMOTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES WITHIN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Автор(и)

  • Larysa Onishchuk

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2021.15

Анотація

Актуальнiсть роботи визначена потребою пошуку шляхiв активiзацiї оздоровчо-рекреацiйної дiяльностi у контекстi зниження рухової активностi та показникiв здоров’я студентiв в умовах дистанцiйної освiти на вимоги обмежень карантинного характеру.

Мета роботи полягає у науковому обґрунтуваннi значущості оздоровчо-рекреацiйної дiяльностi в умовах дистанцiйного навчання майбутнiх фахiвцiв із фiзичної культури i спорту та класифiкацiї засобiв фiзичної рекреацiї на основi використання регiональних рекреацiйних умов.

Матерiал i методи базуються на застосуваннi компететнiсного, синергетичного, системного та аксiологiчного пiдходiв до створення засад оздоровчо-рекреацiйної дiяльностi в умовах дистанцiйного навчання. У нашому дослiдженнi застосовано сукупнiсть фiлософських, педагогiчних i соцiологiчних методiв i теорiй, зокрема проблеми соцiалiзацiї особистостi та адаптацiї осiб з iнвалiднiстю до соцiального середовища тощо. Матерiалом дослiджень стали оздоровчо-рекреацiйнi заходи, якi проводились серед студентiв закладiв вищої оствіти Полтавщини (з використанням природно-заповiдного фонду), та їхній вплив на покращення показникiв фiзичного i психiчного здоров’я молодi.

Результати. У дослiдженнi вперше виокремлено та науково обґрунтовано  умови оптимiзацiї оздоровчо-рекреацiйної дiяльностi в системi пiдготовки майбутнiх фахiвцiв фiзичної культури i спорту, розкрито способи реалiзацiї завдань фiзичної рекреацiї в умовах карантинних обмежень; подального дослiдження набули дидактичнi положення органiзацiї здорового способу життя  молодi.

Висновок. Система оздоровчо-рекреацiйної дiяльностi охоплює два основнi структурнi блоки: самостiйна органiзацiя заняття фiзичними вправами (ранкова гiгiєнiчна гiмнастика, прогулянки, ближнiй туризм) на свiжому повiтрi;  органiзацiйнi груповi заняття руховою активнiстю на об’єктах рекреацiї у дозволених карантинних зонах з додержанням усiх правил i норм санiтарної безпеки. Система людина-природа розглядається нами як сукупнiсть компонентiв, що взаємодiють мiж собою заради досягнення поставленої мети, - запровадження здорового способу життя та вiдновлення усiх функцiональних систем органiзму. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-19

Номер

Розділ

Індексація видання